Dạy CNC_Bài 19 : Trở về điểm gốc chính của máy, hoặc gốc thứ hai, thứ 3, thứ 4 của máy.

Đăng bởi thongnd 01/08/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

Sử dụng lệnh G30,G28 để trở về các gốc máy Để tránh quá trình trở về dụng cụ có thể va vào phôi, đồ gá.., dụng cụ sẽ di chuyển thẳng từ điểm hiện tại về vị trí gốc  máy  chỉ định. Lệnh này được sử dụng khi cần thay dao,  đổi phôi, làm sạch phôi hoặc  đổi bàn máy  APC (APC – hệ thống  đổi bàn máy  tự động).

Chú ý :  1.Điểm O thứ ba hoặc thứ tư không phải luôn tồn tại trên tất cả các máy. Nó có trên các loại máy  MV,SV và SVD, hoặc các máy được trang bị APC.

                 2. Với các loại máy  MV,SV , SV có gắn APC, điểm O thứ ba,bốn được trang bị cho việc đổi bàn máy tự động, ngoài ra không sử dụng cho mục đích khác.

 

Cấu trúc lệnh : 1/ Điểm 0 máy : G28 X_Y_Z_;

                         2/Điểm 0 thứ 2 : G30 X_Y_Z_;

                         3/ Điểm 0 thứ ba ,thứ 4 : G30 P3(P4) X_Y_Z_;

G28:Gọi chế độ về gốc máy.

G30:Gọi chế độ về gốc thứ 2.

G30P3:Gọi chế độ về gốc thứ ba.

G30P4:Gọi chế độ về gốc thứ tư

X,Y,Z:Chỉ ra trục cần chạy về gốc.

 

Chú ý: Gía trị theo sau các địa chỉ X,Y,Z là toạ độ của điểm trung gian mà dung cụ sẽ đi qua trước khi về gốc máy.

Các vị trí của điểm O thứ 2,3,4 đã đ-ợc thiết lập bằng cách đặt khoảng cách từ điểm gốc máy trong các tham số điều khiển 1241, 1242, 1243 tương ứng.Khi sử dụng máy có trang bị tính năng đổi Pallet tự động, không đ-ợc thay đổi các tham số này. Nếu việc cài đặt bị thay đổi sai, máy sẽ di chuyển không như mong muốn, lúc đó có thể gây nhiều sự cố nguy hiểm.

 

Lưu ý :   1. Khi trở về gốc máy (hay gốc thứ 2,3,4) sử dụng G28,G30 nên đưa trục Z trở về gốc máy(hay gốc 2,3,4) trước .Sau đó đưa trục xvà y trở về .Nếu đưa trục X và Y trở về trước, có thể xảy ra va đập dụng cụ với phôi, đồ gá hay vật cản nào trong vùng gia công, gây ra sự cố nghiêm trọng.

                2.Khi đưa trục Z trở về điểm gốc máy( hay gốc  thứ 2,3,4),  có thể sử dụng khối lệnh bất kỳ trong các khối lệnh sau “G91 G30 Z0”; , “G91 G28 Z0”; , “G91 G30 P3(P4) Z0”;.

                   Nếu đặt G28 và G30 trong mã lệnh tuyệt đối (“G90 G30 Z0”; , “G90 G28 Z0”;,“G90 G30 P3(P4) Z0”;.) trước khi về điểm gốc máy  (hay gốc thứ 2,3,4) trục Z sẽ đi qua điểm gốc phôi chuyển động này có thể gây ra sự cố va đập với phôi, đồ gá hay bất cứ vật vản nào trong vùng gia công,  gây ra sự cố nguy hiểm.

 Chú ý : Để đổi dụng cụ chỉ có thể thực hiện được khi cả 3 trục X,Y,Z đồng thời ở điểm gốc của máy.

G91 G30 Z0 M05:Trở về điểm 0 thứ 2 .

M06: Đổi dụng cụ 

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...