text_on
5 ( 5 / 5 )
các ràng buộc được hướng dẫn trong phần thiết kế 2d trong môi trường sktech rất chi tiết và dễ sử dụng, nhiều lệnh thiết kế trong môi trường thiết kế 3d rất hay, môi trường xuất bản vẽ được hướng dẫn rất kỹ