Dạy CNC_Bài 4 : Các thuật ngữ cơ bản thường gặp trong chương trình CNC

 

1. Số chương trình (Program number):

 

Có thể lưu trữ nhiều chương trình trong trong bộ nhớ NC. Số chương trình dùng để lưu trữ nhiều  chương trình, để phân biệt với các chương trình khác trong bộ nhớ và được xắp xếp theo một trật tự nhất định. Số chương trình (dạng số) phải được đặt tại dòng đầu tiên của chương trình. Số chương trình được xác định bằng bốn chữ số hoặc ít hơn, sau ký tự “O” từ 1 đến  9999.

 

CHÚ Ý :Nếu số chương trình đã tồn tại trong bộ nhớ, thì không thể nhập chương trình cùng tên vào. Để nhập chương trình, phải đổi lại số chương trình.

Số chương trình có thể có ít hơn 4 chữ số.
Ví dụ nếu bạn nhập số chương trình là O1, màn hình sẽ tự động hiển thị
O0001.

2. Số thứ tự (Sequence number):

 

Số thứ tự sử dụng để tìm kiếm hoặc gọi tới vị trí một dòng lệnh đang sử dụng, hoặc để tìm một vị trí mà bạn muốn sửa chữa chương trình dễ dàng.
Số thứ tự được thể hiện bằng một số gồm 5 chữ số theo sau ký tự “N”.Thông thường, số tứ tự dùng để chỉ định một phần chương trình, sử dụng cho một dụng cụ cắt xác định theo thứ tự.

 

 

+Nếu một số thứ tự có số chữ số lớn hơn 5, thì 5 chữ số từ vị trí có giá trị

nhỏ nhất được nhận là số thứ tự
+Không nhất thiết phải sử dụng số thứ tự.
Nếu một dung lượng chương trình quá dài và vượt quá sức chứa của bộ
nhớ thì đặt số thứ tự vào vị trí bắt đầu của mỗi nguyên công (hay bước),
hoặc không sử dụng số thứ tự, điều này sẽ giúp tiết kiệm bộ nhớ.

 

3.Đoạn chương trình (Part Program):

 

Đoạn chương trình chứa các thông tin cần thiết cho việc thực hiện từng nguyên công (hay bước) được tiến hành bởi một dụng cụ.

 

4.Địa chỉ (Address):

 

Sử dụng chữ cái trong bảng Alphabet để định nghĩa một địa chỉ.

 

5.Dữ liệu (Data):

Những số (bao gồm kí hiệu và dấu chấm thập phân) theo sau địa chỉ
được gọi là “DỮ LIỆU”

 

 

  6.Từ lệnh (WORD):

 

Từ lệnh là đơn vị nhỏ nhất để gọi một chức năng xác định. Một từ bao gồm có địa chỉ và dữ liệu.

 

 

7.Khối lệnh (Block):

  Khối lệnh là đơn vị lệnh nhỏ nhất cần thiết để điều khiển máy ,đồng thời cũng là đơn vị nhỏ nhất tạo nên chương trình.Một khối lệnh bao gồm nhiều từ lệnh

  Trong chương trình, mỗi dòng lệnh tương ứng với một khối lệnh.

Khối lệnh được kết thúc bằng ký tự [;].

 

8.Tóm tắt:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Giỏ Hàng
  • No products in the cart.