Học Autocad 2007 Bài 46:Cách cập nhật đường dẫn cho Block

 

Nếu bạn nhập tên block cần chèn mà không nhập đường dẫn (path) thì AutoCAD đầu tiên sẽ tìm kiếm  trong dữ liệu bản vẽ hiện hành  có tên  block hoặc file bản vẽ bạn  vừa nhập không. Nếu không tìm được thì AutoCAD sẽ tìm tên file trong các đường dẫn hiện có. Nếu AutoCAD tìm được file này thì sẽ sử dụng file này như một block trong suốt quá trình chèn. Sau đó file bản vẽ vừa chèn thì chúng trở thành block của bản vẽ hiện hành. Bạn có thể thay thế định nghĩa block hiện tại bằng file bản vẽ khác bằng cách nhập tại dòng nhắc “Enter Block Name”:

 

Block name (tên block đã được sử dụng) = file name (tên file bản vẽ)

Khi đó các block đã chèn sẽ được cập nhật bằng block hoặc file mới.

-Cập  nhật  định nghĩa Block Definition
Nếu bạn muốn thay đổi các block đã chèn bằng một file bản vẽ hoặc block khác thì tại dòng nhắc “Enter Block Name:” nhập tên block hoặc tên file bản vẽ.

Block name =
Khi đó xuất hiện các dòng nhắc tiếp theo:
Block “current” already exists. Redefine it? [Yes/No] <No>: Nhập Y hoặc N. Nếu bạn nhập Y thì AutoCAD thay thế định nghĩa block hiện hành bởi một định nghĩa block mới.  AutoCAD tái tạo bản vẽ và định nghĩa mới sẽ áp dụng cho toàn bộ các block đã chèn. Nhấn phím ESC tại  dòng nhắc nhập điểm chèn sau đây nếu  như bạn  không muốn chèn block mới.

Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/ Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:

Chọn lựa chọn
Ta có thể nhập Rotation angle hoặc các tỉ lệ  chèn X, Y, Z … trước khi xuất hiện dòng nhắc “Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>:” bằng cách nhập R hoặc S, Y, Z … tại dòng nhắc “Specify Insertion point …”,

 

ví dụ:

Command : – Insert ↵
Enter block name <>:                                              Nhập tên block hoặc file bản vẽ
Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/                Nhập giá trị Rotation angle trước
Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: R↵
Specify rotation angle <0>: 45↵               Góc quay 45°
Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/                Chọn điểm chèn
Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:
Enter X scale factor, specify opposite corner,       Nhập giá trị hoặc ENTER
or [Corner/XYZ] <1>:
Enter Y scale factor <use X scale factor>:  
           Nhập giá trị hoặc ENTER

Chú ý:

Để hình ảnh của block khi chèn hiển thị động trên màn hình ta chọn biến DRAGMODE = 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.