Học Autocad 2007 Bài 44: Hướng dẫn sử dụng lệnh chèn Block vào bản vẽ

 

Sau khi tạo block thì ta có thể chèn nó vào bản vẽ hiện hành tại vị trí bất  kỳ. Ngoài ra ta còn có thể chèn bản vẽ bất kỳ vào bản vẽ hiện hành. Ta có thể chèn một block hoặc file bản vẽ (lệnh Insert, -Insert), chèn nhiều block sắp xếp theo dãy (lệnh Minsert) hoặc chèn block tại các điểm chia (lệnh Divide, Measure). Ngoài ra ta có thể chèn các block từ file bản vẽ này sang bản vẽ khác bằng AutoCAD Design Center.

 

Lệnh chèn Block vào bản vẽ( lệnh Insert):

 

 

Sử dụng lệnh Insert để chèn block hoặc file bản vẽ vào trong bản vẽ hiện hành.

Command : Insert↵ Hoặc từ Insert menu chọn Block…
Xuất hiện hộp thoại Insert.

Các lựa chọn hộp thoại Insert:

Name:
Chỉ định tên của block hoặc file bản vẽ cần chèn vào bản vẽ hiện hành. Block mà bạn chèn

trong lần này sẽ là block mặc định cho các lần chèn bằng lệnh Insert sau đó. Biến hệ thống
INSNAME lưu trữ tên của block mặc định.

 

Browse…
Làm xuất hiện hộp thoại Select Drawing File (tương tự khi thực hiện lệnh Open), trên hộp thoại này bạn có thể chọn block hoặc file bản vẽ cần chèn.

Path:
Chỉ định đường dẫn của file bản vẽ chèn.

 

Insertion point:
Chỉ định điểm chèn của block.

Specify On-Screen Khi chọn nút này và chọn OK thì hộp thoại Insert tạm thời đóng lại và ta định
điểm chèn trên bản vẽ theo dòng nhắc:
Specify insertion point or[Scale/X/Y/Z/Rotate/     X, Y, Z Nhập hoành độ, tung độ và cao
PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:                               độ điểm chèn.

 

Scale:
Chỉ  định   tỉ lệ cho block hoặc bản vẽ được chèn. Nếu nhập giá trị  tỉ lệ X, Y và  Z âm thì các block hoặc file bản vẽ được chèn sẽ đối xứng qua trục.

Specify On-Screen Chỉ  định tỉ lệ chèn bằng các dòng nhắc
Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/                Chọn các lựa chọn
PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:

 Các lựa chọn:

X, Y, Z           Tỉ lệ chèn theo phương X, Y, X

Scale              Tỉ lệ chèn theo các phương X, Y và Z giống nhau.
PScale            Lựa chọn này cho phép xem trước hình ảnh block trên màn hình trước khi chèn. Khi nhập PS xuất hiện các dòng nhắc sau:
Specify preview scale factor for XYZ axes:                                               Nhập tỉ lệ  xem trước
Specify insertion point:                                                                                Chọn điểm chèn
Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ]<1>:     Nhập tỉ lệ  theo phương X

PX, PY, PZ Lựa chọn này cho phép xem trước hình ảnh block trên màn hình trước khi chèn. Uniform Scale Tỉ lệ chèn X, Y, Z giống nhau, khi đó chỉ nhập  một giá trị  tỉ lệ X.

 

Rotation:
Chỉ định góc quay cho block được chèn

Angle:
Nhập giá trị góc quay trực tiếp vào hộp thoại Insert

 

Specify On-Screen:
Chỉ định góc quay bằng các dòng nhắc

 

Explode:
Phá và các đối tượng của block sau khi chèn. Khi đó ta chỉ cần nhập  tỉ lệ  X (vì X, Y và Z
bằng nhau). Các đối tượng thành phần của block vẽ trên lớp 0 thì sẽ nằm trên lớp này. Các đối tượng
được gán BYBLOCK sẽ có màu trắng. Đối  tượng có dạng đường gán là BYBLOCK thì sẽ có dạng
đường CONTINUOUS.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.