Học Autocad 2007 Bài 14 :Lệnh chia đối tượng

Đăng bởi thongnd 15/08/2017 0 Bình luận Học Autocad 2007,

 

1/ Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV):

 

 

Dùng để chia đối tượng ( Line, Arc, Circle, Pline, Spline) thành các đoạn có chiều dài bằng nhau. Tại các điểm chia của đối tượng sẽ xuất hiện một điểm. Đối  tượng được chia vẫn giữ nguyên tính chất  là một đối tượng. Để định kiểu của các điểm chia này ta dùng lệnh PointStyle đạ học ở trên.
Để truy bắt các điểm này  ta dùng phương pháp truy bắt NODe

Command : DIV

. Select object to divide:    - Chọn đối tượng cần chia
. Enter the number of segments or [Block]:    - Nhập số đoạn cần chia hoặc nhập B để ( Bếu
                                                                             chọn B xuất hiện dòng nhắc sau) chèn một
                                                                                       khối (Block) vào các điểm chia.
.Enter name of block to insert:                     * Nhập tên khối cần chèn
.Align block with object? [Yes/No] <Y>:        * Muốn quay khối khi chèn không
.Enter the number of segments:                  * Nhập số đoạn cần chia

 

2/ Lệnh chia đối tượng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure (ME):

 

 


Tương tự Divide lệnh Measure dùng để chia đối tượng ( Line, Arc, Circle, Pline, Spline)
thành các đoạn có chiều dài cho trước bằng nhau. Tại các điểm chia của đối tượng sẽ xuất hiện một
điểm. Đối  tượng được chia vẫn giữ nguyên các tính chất  đối tượng ban đầu.

Command : ME 

Select object to Measure:    - Chọn đối tượng cần chia
Specify length of segment or [Block]:    - Nhập chiều dài mỗi đoạn  hoặc nhập B để ( Bếu
                                                              chọn B xuất hiện dòng nhắc sau)chèn một khối
                                                                                 (Block) vào các điểm chia.
Enter name of block to insert:    * Nhập tên khối cần chèn
Align block with object? [Yes/No] <Y>:    * Muốn quay khối khi chèn không
Specify length of segment:    * Chiều dài đoạn cần chia