Học Autocad 2007 Bài 36:Lệnh ghi kích thước nghiêng trên autocad

Đăng bởi thongnd 17/08/2017 0 Bình luận Học Autocad 2007,

 

 Lệnh DimAligned (DAL) ghi kích thước theo đường nghiêng.

 

Đường kích thước ghi bằng lệnh Dimaligned sẽ song song với đoạn thẳng nối 2 điểm gốc
đường gióng.

 

1/Ghi kích thước thẳng:

 

Command : DAL                                                       Hoặc Dimaligned

- Specify first extension line origin or <select        - Điểm gốc đường gióng thứ nhất
object>:
- Specify second extension line origin:                   - Điểm gốc đường gióng thứ hai

- Specify dimension line location or [Mtext/          - Chọn 1 điểm định vị trí đường kích thước
Text/Angle]:                                                           hoặc nhập toạ độ tương đối để định  khoảng cách

 

2/ Ghi kích thước cung và đường tròn:

 

Để ghi kích thước đường kính đường tròn, ta thực hiện như sau:

Command : DAL↵                                Hoặc Dimaligned

- Specify first extension line origin or <select object>:↵ - Tại dòng nhắc này ta chọn ENTER
-Select object to dimension:                                                 - Chọn đường tròn, điểm chọn định vị trí 2 đường gióng

 

Specify dimension line location or [Mtext/ Text/Angle]: T↵
Dimension text < >:                                                             - Nhập chữ số kích thước, %%C
Specify dimension line location or [Mtext/ Text/Angle]: - Chọn điểm  định vị trí đường kích Thước.

Sau khi ghi kích thước không có ký hiệu □, để nhập ký hiệu này ta sử dụng lệnh Dimedit, lựa chọn
New.
Lựa chọn MtextAngle của lệnh Dimaligned tương tự lệnh Dimlinear.

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...