Học Autocad 2007 Bài 36:Lệnh ghi kích thước nghiêng trên autocad

 

 Lệnh DimAligned (DAL) ghi kích thước theo đường nghiêng.

 

Đường kích thước ghi bằng lệnh Dimaligned sẽ song song với đoạn thẳng nối 2 điểm gốc
đường gióng.

 

1/Ghi kích thước thẳng:

 

Command : DAL                                                       Hoặc Dimaligned

– Specify first extension line origin or <select        – Điểm gốc đường gióng thứ nhất
object>:
– Specify second extension line origin:                   – Điểm gốc đường gióng thứ hai

– Specify dimension line location or [Mtext/          – Chọn 1 điểm định vị trí đường kích thước
Text/Angle]:                                                           hoặc nhập toạ độ tương đối để định  khoảng cách

 

2/ Ghi kích thước cung và đường tròn:

 

Để ghi kích thước đường kính đường tròn, ta thực hiện như sau:

Command : DAL↵                                Hoặc Dimaligned

– Specify first extension line origin or <select object>:↵ – Tại dòng nhắc này ta chọn ENTER
-Select object to dimension:                                                 – Chọn đường tròn, điểm chọn định vị trí 2 đường gióng

 

Specify dimension line location or [Mtext/ Text/Angle]: T↵
Dimension text < >:                                                             – Nhập chữ số kích thước, %%C
Specify dimension line location or [Mtext/ Text/Angle]: – Chọn điểm  định vị trí đường kích Thước.

Sau khi ghi kích thước không có ký hiệu □, để nhập ký hiệu này ta sử dụng lệnh Dimedit, lựa chọn
New.
Lựa chọn Mtext và Angle của lệnh Dimaligned tương tự lệnh Dimlinear.

 

 

One thought on “Học Autocad 2007 Bài 36:Lệnh ghi kích thước nghiêng trên autocad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.