Học Autocad 2007 Bài 20:Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit

 

Command : PEDIT ↵     Vào lệnh sau đó ENTER
– Select polyline or [Multiple]   :       (Chọn đa tuyến cần hiệu chỉnh)
Lựa chọn Multiple cho phép ta chọn nhiều đối tượng trên dòng nhắc “Select polyline:”
Nếu đối tượng là đoạn thẳng hoặc cung tròn không phải là đa tuyến thì dòng nhắc sau xuất hiện
 -Objects selected is not a polyline  (Đối  tượng ta chọn không phải là đa tuyến)
-Do you want it turn into one?        (Bạn   có   muốn   chuyển đối  tượng   chọn   thành    đa  tuyến không?Nhấn ENTER                                                            để chuyển thành  đa tuyến)

Sau đó xuất hiện dòng nhắc hiệu chỉnh đa tuyến
Nếu đối tượng  chọn là  đa tuyến  thì sẽ  xuất hiện dòng nhắc hiệu chỉnh toàn bộ đa                                                                tuyến.

 

– Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/      (Chọn lựa chọn hoặc ENTER để kết  thúc
Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]                            lệnh) hoặc chọn các tham số cần dùng

*Close (Open) : – Đóng  đa tuyến  đang  mở (hoặc mở đa tuyến đóng) Nhập C để                                                                                           đóng (nhập O để mở)

*Join          – Nhập tham số J : Nối các đoạn thẳng,
cung  tròn  hoặc  đa  tuyến khác  với  đa tuyến được chọn thành 1 đa                                                                                    tuyến  chung (chỉ nối được trong trường hợp  các đỉnh của  chúng                                                                                          trùng   nhau)  Đối   tượng  đa tuyến chung có các  tính  chất của  đa                                                                                       tuyến được chọn.

.Select objects           + Chọn các đối tượng cần nối
.Select objects           + Tiếp  tục chọn hoặc nhấn ENTER để kết thúc việc lựa chọn
.n segments added to polyline   + Thông báo đối tượng đã được nối với nhau.

 

* Width  :  – Định chiều rộng mới  cho đa tuyến,  khi nhập W sẽ xuất hiện dòng nhắc
+ Specify new width for all segments                    + Nhập chiều rộng mới cho cả đa tuyến
Fit :        – Chuyển đa   tuyến thành  một  đường cong là tập hợp  các cung tròn,                                                                                   các cung tròn này tiếp xúc nhau và đi qua các đỉnh của đa tuyến.
Spline:   – Chuyển  đa tuyến thành  1 đường  cong đi qua điểm đầu của đa tuyến (nếu đường cong hở).

-Đường  cong này  khác  với  các  đường cong tạo bởi lựa chọn Fit và                                                                                  khác đường spline tạo bởi lệnh Spline.
Khi biến SPLINETYPE = 5 thì  đường cong có  dạng  B-spline bậc hai                                                                                    và  tiếp xúc điểm  giữa của các  phân  đoạn, khi biến SPLINETYPE = 6                                                                                  thì  đường  cong có dạng B-spline bậc ba.
-Để làm xuất hiện các đường khung bao của đa tuyến ta định biến                                                                                          SPLFRAME là ON. Ta có thể gán giá trị biến SPLINETYPE bằng cách                                                                                    chọn lựa chọn Polyvars  trên   screen  menu  của  lệnh Pedit.
-Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại Set Spline Fit  Variables  Biến                                                                                                  SPLINESEGS qui định  số  các  phân đoạn của  mỗi  đoạn spline.

Decurve    :   -Chuyển các phân đoạn là các cung tròn của đa tuyến thành  các phân                                                                                   đoạn thẳng

Ltype gen :   – Khi dạng  đường  không phải là đường liên  tục  nếu  Ltype gen  là  ON thì  cácđường nét của                                           đa tuyến  không liên quan đến  các  đỉnh  của đa  tuyến. Khi Ltype gen là OFF thì đường nét                                               được thể hiện theo các phân đoạn.

Undo:  – Huỷ 1 lựa chọn vừa thực hiện
eXit :    – Kết thúc lệnh Pedit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.