Học Autocad 2007 Bài 11 :Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang(REC) và lệnh vẽ Elip(EL) trong autocad

 

1/Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC):

 

 

Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật. Hình chữ nhật đa tuyến ta có thể dùng lệnh Pedit
để hiệu chỉnh và lệnh Explode để phá và chúng ra thành các đoạn thẳng.

Command : REC

– Specify first corner point or [Chamfer/               – Nhập góc thứ nhất của HCN hoặc nhập các
Elevation/ Fillet/ Thickness/ Width:             tham số (nhập chữ cái đầu của tham số)

– Specify other corner point or [Dimensions]: ]     – Nhập góc thứ hai của HCN hoặc nhập tham số D

( các tham số cụ thể như sau)

Chamfer (Sau khi vào lệnh gõ chứ C )                   – Vát mép 4 đỉnh HCN
* Specify first chamfer distance……..             * Nhập giá trị của cạnh cần vát thứ nhất
* Specify Second chamfer distance……..        * Nhập giá trị của cạnh cần vát thứ hai
* Specify first corner……..                              * Sau khi nhập thông số cho vát mép ta nhập góc thứ nhất của HCN
* Specify other corner point…….                    * Nhập góc thứ hai của HCN

 

+ Fillet (Sau khi vào lệnh gõ chứ F )                          – Bo tròn các đỉnh của HCN
* Specify fillet radius for rectangles..            * Nhập bán kính cần bo tròn
* Specify first corner……..                              * Sau khi nhập bán kính ta nhập góc thứ nhất của HCN
* Specify other corner point…….                     * Nhập góc thứ hai của HCN

 

+ Width (Sau khi vào lệnh gõ chứ W )                      – Định bề rộng nét vẽ HCN
* Specify line width for rectangles<>:           * Nhập bề rộng nét vẽ HCN
* Specify first corner……..                              * Sau khi nhập bề rộng nét vẽ ta nhập góc thứ nhất của HCN
* Specify other corner point…….                    * Nhập góc thứ hai của HCN

 

 

+ Elevation/ Thickness – Dùng trong vẽ 3D

 

+ Dimension  – Tham số này cho phép nhập chiều cao và chiều dài HCN theo các dòng nhắc sau
đây.
* Specify lenght for rectangles<..>:               * Nhập chiều dài của HCN
* Specify Widht for rectangles<..>:               * Nhập chiều cao của HCN

 

 

2/Lệnh vẽ Elip Ellipse (EL):

 

Lệnh EL dùng để vẽ đường Elip. Tuỳ thuộc vào biến PELLIPSE  đường Elip có thể là PELLIPSE = 1 Đường EL là một đa tuyến, đa tuyến này là tập hợp các cung tròn.

Ta có thể sử dụng lệnh PEDIT để hiệu chỉnh PELLIPSE = 0 Đường Elip là đường Spline đây là đường cong NURBS ( xem lệnh Spline) và ta không  thể Explode nó được. Đường Elip này có thể truy bắt tâm và điểm 1/4 như
đường tròn.

Nếu thay đổi biến ta gõ PELLIPSE tại dòng lệnh sau đó nhập giá trị của biến là 0 hoặc là 1
Trường hợp PELLIPSE = 0 ta có ba phương pháp vẽ Elip

 

♥ Nhập tọa độ một trục và khoảng cách nửa trục còn lại
Command : EL

 

– Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/ center]     – Nhập điểm đầu trục thứ nhất
– Specify other endpoint of axis:                                – Nhập  điểm cuối trục thứ nhất

– Specify distanceto other axis or [Rotation]:             – Nhập khoảng cách nủa trục thứ hai
+  R ( nếu chọn tham số R )                  * Chọn R để xác định khoảng cách nủa trục thứ hai
+ Specify rotation around major axis:  * Nhập góc quay quanh đường tròn trục

 

♥ Tâm và các trục
Command : EL

– ecify axis endpoint of ellipse or [Arc/ center]:                    – Tại dòng nhắc này ta gõ C
– ecify center of Ellipse :                                                        – Nhập toạ độ hoặc chọn tâm Elip
-Specify endpoint of axis:                                                       – Nhập khoảng cách nủa trục thứ nhất
– Specify distanceto other axis or [Rotation]:                         – Nhập khoảng cách nủa trục thứ hai
* ( nếu chọn tham số R xem như trên )

 

♥ Vẽ cung Elip
Command : EL

– Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/ center]:               – Tại dòng nhắc này ta gõ A
– Specify axis endpoint of elliptical arc or [center]               – Nhập toạ độ hoặc chọn điểm đầu của trục thứ nhất
– Specify other endpoint of axis :                                          – Nhập toạ độ hoặc chọn điểm đầu của trục thứ nhất
– Specify distanceto other axis or [Rotation]:                        – Nhập khoảng cách nủa trục thứ hai
– Specify start angle or [Parameter]:                                     – Chọn điểm đầu của cung hoặc nhập giá trị góc đây là góc                                                                                        giữa trục ta vừa định với đường thẳng từ tâm đến điểm đầu của cung
– Specify end angle or [Parameter/Include angle]:                -Chọn cuối của cung hoặc nhập giá trị góc đây là góc giữa trục                                                                                          ta vừa định với đường thẳng từ tâm đến điểm cuối của cung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.