Học Autocad 2007 Bài 32:Hướng dẫn tạo đường ghi kích thước trên autocad

Đăng bởi thongnd 17/08/2017 0 Bình luận Học Autocad 2007,

 

1. Tạo kiểu kích thước mới :


Để tạo kiểu  kích thước mới  ta chọn nút New khi đó xuất hiện hộp thoại Create New Dimension
Style

 

- Khung New Style Name:               Đặt tên kiểu kích thước mới
-Khung Start With:                          Cở sở của kiển kích thước mới Ví dụ ISO-25 

-Khung Use for :      Chọn loại kích thước cần sử dụng nếu chọn
. All Dimensions :    Tất cả các loại
. Linear Dimensions :    Kích thước thẳng
. Angular Dimensions :    Kích thước góc
. Radius Dimensions :    Kích thước bán kính
. Diameter Dimensions :    Kích thước đường kính
. Ordinate Dimensions :    Kích thước toạ độ điểm
. Leader and tolerance:    Chú thích, đường dẫn và dung sai

- Sau khi đặt tên, lựa chọn các thông tin cần thiết cho kiểu đường kích thước ta chọn Continue...

 

2.Trang Lines:

Trong trang này có 4 khung hình chữ nhật và tương ứng ta sẽ định các biến liên quan như sau:

 

-Dimension Lines : Thiết lập cho đường kích thước trong đó
.    Color :    Màu đường kích thước
.    Lineweight:    Định chiều rộng nét vẽ
.    Extend beyond ticks:    Khoảng cách đường kích thước nhô ra khỏi đường dựng 

.    Baseline spacing:    Khoảng cách giữa các đường kích thước song song với nhau.
.    Suppress:    Bỏ đường kích thước.

-Extension Lines : Thiết lập đường gióng

. Color :    Màu đường gióng
. Lineweight:    Định chiều rộng nét vẽ đường gióng
. Extend beyond dim lines:    Khoảng cách nhô ra khỏi đường kích thước 
. Offset From Origin:            Khoảng các từ gốc đường gióng đến vật được đo .

 

 

. Suppress:       Bỏ các đường gióng.

 

3. Trang symbols and Arrows:

 

-Arrowheads : Thiết lập mũi tên của đường kích thước
.    Fist :    Dạng mũi tên cho đầu kích thước thứ nhất
.    Second :    Dạng mũi tên cho đầu kích thước thứ hai
.    Leader:    Dạng mũi tên cho đầu đường dẫn dòng chú thích
.    Arrow size:    độ lớn của đầu mũi tên  

-None, Mark, line : Đặt kiểu dấu tâm và đường tâm
- Size : Kích thước dấu tâm.

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...